گزارش مطالعه بازار نخ پلی استر – HSCode:540233 – سال 2019