گزارش مطالعه بازار نخ پلی استر – HSCode:540233 – سال 2019

گزارش مطالعه بازار آنیونیک – HSCode:340211 – سال 2019

تیوب پلاستیکی

گزارش مطالعه بازار ظروف لوله ای (تیوب) از پلاستیک – HSCode:392390 – سال 2019

گزارش مطالعه بازار پلی اتیلن سبک – ازبکستان – HSCode: 390110

گزارش مطالعه بازار پلی اتیلن ترفتالات – ازبکستان